Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9840035

צור קשר

ayala@hcarmel.org.il

שלח דוא"ל

תקנון שימוש באתר עתלית

נוהל שימוש לתושב במערכת קהילה-נט

פעילות הגלישה, הכתיבה בפורומים ובמודעות והשימוש בתכני המערכת, הינם בכפוף לנוהל הבא:

1. מערכת "קהילה-נט" של היישוב עתלית (להלן-”המערכת") הינה מערכת המציעה מידע ותכנים הקשורים ליישוב או לבעלי עניין של היישוב עתלית ולגולשים חיצוניים. עצם השימוש במערכת זו מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים הכתובים בנוהל זה. תנאי השימוש במערכת מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד.
2. הגדרות ופירושן:
"מידע"-כל חומר שמפורסם במערכת בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות
אופן עיצובם של הנ"ל.
"היישוב" – עתלית ו/או וועד ומזכירות עתלית ו/או המועצה האזורית חוף הכרמל.
"משתמש" - כל אדם ו/או גורם אשר נכנס/גולש לאתר ומתחבר למערכת.
"מנהל המערכת"-מי שמונה לכך ע"י וועד הישוב או מזכירות הישוב .
3. היישוב מאפשר למשתמש להשתתף בפורומים שבמערכת, בנושאים שונים, כפי שיקבע מעת לעת על ידי היישוב באמצעות מנהל המערכת ובהתאם להרשאות שונות שיקבעו ע"י מנהל המערכת ובכלל זה להוסיף תגובות ו/או הודעות וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים להלן ”ההודעות". כל מידע המפורסם באתר מציג את שם הכותב, את השעה ואת תאריך הכתיבה. לא ניתן יהיה לפרסם מידע בצורה אנונימית.
4. למשתמש ידוע כי כתיבת הודעות בפורומים מתבצעת ב- “זמן אמת" וכי ההודעות המתפרסמות בפורומים מוצגות כפי שהן ( AS IS) מבלי שהיישוב, לרבות מנהליו, עובדיו, חבריו, מנהל המערכת וכל מי שטעמו בודק את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן ו/או עמידותן של הודעות אלה בהוראות כל דין.
5. המשתמש מתחייב כי ההודעות שיתפרסמו על ידו, לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם /ואו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מספק, מסייע בהוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר קווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א א-1981, או כל דין אחר.
6. העלאת פרסומת מסחרית מכל סוג שהוא, בין אם בדרך ידיעה, מודעה או בכל דרך אחרת אסורים, אלא למי שקיבל לשם כך היתר מפורש, מראש ובכתב ממנהל המערכת.
7. חל איסור מוחלט לשלוח או להפיץ דואר "זבל" ו/או לשלוח ו/או להפיץ הודעות רבות בעניין זהה ו/או לגרום בכך מטרד כלשהו למשתמשים אחרים בפורומים. כמו כן חל איסור על שימוש בנתונים אישיים מהפורומים למטרה זו.
8. המידע הנמסר לפרסום במערכת מותר לקריאה לכל הגולשים בהתאם להרשאות הכניסה השונות והם יכולים להשתמש בו בכל דרך הנראית להם. מנהל המערכת יוכל לפרסם בכל מקום וכל מה שיחפוץ, תוך ציון שם הכותב. מנהל המערכת יכול לקבוע רמות הרשאה שונות של גישה למידע ע"פ קבוצות משתמשים ובתיאום עם הנהלת הקהילה.
9. מנהל המערכת רשאי להשעות או לסלק כל משתמש אשר יפר הוראות אלה או יפעל בניגוד לחוק בכל דרך אחרת. מנהל המערכת רשאי למחוק כל מידע שאינו עומד בתנאי נוהל זה, על פי שיקול דעתו. כמו כן רשאי מנהל המערכת אם יידרש לכך מכוח החוק, למסור כל מידע ובכל דרך שהיא לרשויות החוק אודות זהות הכותבים עד כמה שידוע זאת למנהל המערכת.
10. ככלל האחריות על מסירת מידע לפרסום, פרסום מידע, דיוק בנתונים, שימוש במידע הנמצא במערכת, חוקיות הפרסום, גרימת נזק לתוכן הקיים במערכת אם במזיד ואם ללא כוונה, היא אישית של המשתמש ולא ניתן להפנות טענה כל שהיא ליישוב ו/או למועצה האזורית חוף הכרמל, לרבות מנהלי האתר, עובדיו, חבריו, מנהל המערכת וכל מי מטעמו.
11. מנהל המערכת/היישוב מוסמכים לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שיצטרכו להודיע על דבר השינוי. כל שינוי בנוהל יחייב את המשתמשים החל ממועד פרסומו באתר. כל שינוי בתקנון יפורסם באתר ו/או בהודעה שתישלח למשתמשים הרשומים.
12. מנהל המערכת/היישוב אוספים את המידע הנאגר באתר ורשאים לעשות בו שימוש, למעט העברת פרטי המשתמשים לגופים מסחריים כלשהם.


 
 

atlit abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות